Јавни позив

01.03.2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

 

објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВНИЦУ КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР

Набавка се спроводи у складу са чл.12.1.1. ЗЈН – набавка изузета од примене Закона о јавним набавкама

 

Предмет: Набавка добара – закуп пословног простора за пословницу корисничког центра, број набавке 1/2022

Локација непокретности: ГО Нови Београд, дуж улица: Булевар Зорана Ђинђића или Булевар Милутина Миланковића

Површина пословног простора – локала: од 90 до 120 m²

Дужина трајања закупа: пет (5) година

Право учешћа: имају правна и физичка лица

Преузимање документације: документација се преузима у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на адреси Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 (СРЦ „Пионирски град“).

Документација се може преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, почев од дана објављивања огласа 02.03.2022. године и закључно са 08.03.2022. године.

Достављање понуда: понуде се достављају непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти, на адресу – ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, Писарница Предузећа, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора за пословницу корисничког центра бр. 1/2022 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сачињава на обрасцима из преузете документације.

Понуде се предају најкасније до 09.03.2022. до 12 часова.

Понуде достављене поштом препоручено морају пристићи и бити заведене у Писарници Предузећа најкасније до дана и часа одређеног за предају понуда, а у противном ће се сматрати неблаговременим.

Отварање понуда: отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Наручиоца ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на адреси Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 (СРЦ „Пионирски град“), дана 09.03.2022. године у 12.30 часова.

О поступку отварања Комисија Наручиоца предметне набавке сачиниће Записник.

Након отварања понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача,  Комисија ће извршити обилазак предметног пословног простора, ради утврђивања стварне површине и испуњености услова наведених у документацији – део. 2 – ОПШТИ ПОДАЦИ СА ОПИСОМ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА.

Избор најповољније понуде извршиће се у року до 5 (пет) радних дана од дана јавног отварања понуда, а са изабраним понуђачем закључиће се уговор о закупу.

Додатне информације и обавештења могу се добити сваког радног дана од 08 до 15 часова, на бројеве телефона: 011/2228-125 за опште услове и 011/3231-289 за техничка питања.