Блокада возила

ЈКП „Паркинг сервис” Београд је на основу члана 18г Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда” бр. 12/10-пречишћен текст, 37/11, 42/11 и 1/14) овлашћено да, ради наплате доспелих потраживања, задржи паркирано возило у складу са законом.

На возило се поставља уређај за спречавање одвожења возила са јавног паркиралишта, а на видном месту налепница са упозорењем да је возило блокирано и обавештењем о условима за деблокаду возила.

Налог за блокаду возила издаје се за возило за које је утврђено да су се стекла три услова:

 • да постоје доспела потраживања по основу најмање два издата налога за плаћање дневне карте,
 • да није могуће идентификовати возача, односно власника возила, преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије,
 • да није могуће покренути поступак за наплату потраживања.

УПУТСТВО ЗА ДЕБЛОКАДУ ВОЗИЛА:

Уколико је возило уклоњено са јавног паркиралишта дужник може преузети возило тек након достављања доказа о извршеном плаћању, а уколико је извршена блокада возила, поверилац ће извршити деблокаду возила тек након достављања доказа о извршеном плаћању.

Дужник плаћа трошкове уклањања, блокаде и деблокаде возила.

Цена деблокаде лисица на терену износи 4.000,00 динара.

Цена преноса блокираног возила у гаражу Милеве Марић Ајнштајн је иста за сва возила без обзира на тежину и износи 8.830,00 динара.

РЕГУЛИСАЊЕ ДУГА:

ЈЕДНОКРАТНО – плаћањем укупног дугованог износа главнице и законске затезне камате обрачунате до дана извршене блокаде возила. Дужник подноси захтев за регулисање дуга и потписује изјаву да је упознат са условима отплате дуга и изјаву о признању дуга.

НА РАТЕ – плаћањем укупног дугованог износа главнице и законске затезне камате обрачунате до дана извршене блокаде возила, о чему се сачињава писани споразум. Услови за закључење Споразума о отплати дуга на рате:

 • Споразумно отплаћивање дуга на рате може бити одобрено искључиво физичком лицу са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Дужник (потписник споразума) може бити власник возила или корисник по овлашћењу;
 • Минимални износ доспелог потраживања је 50.000,00 динара (словима: педесет хиљада динара);
 • Износ прве рате је једнократна уплата 30% укупног доспелог потраживања на дан потписивања споразума;
 • Број рата преосталих 70% дуга, дефинисан у односу на висину дуга:
Износ укупног доспелог дуговања Прва рата – једнократна уплата 30% укупног дуга Број рата за преостали део дуга од 70%
Од 50.000,00 до 150.000,00 На благајнама предузећа 6
Од 150.000,00 до 250.000,00 На благајнама предузећа 10
Преко 250.000,00 На благајнама предузећа 12

Након извршеног плаћања прве рате – једнократне уплате 30% од укупног дуга на дан закључења споразума, Дужнику се издаје рачун као доказ за деблокаду возила односно преузимање уклоњеног возила.

Након достављања доказа о извршеном плаћању из става 4. овог члана, Поверилац ће извршити деблокаду возила односно преузимање уклоњеног возила.

ДЕБЛОКАДА ВОЗИЛА:

О условима за деблокаду возач, односно власник возила (корисник комуналне услуге), се може обратити Корисничком сервису ЈКП Паркинг сервис” у радно време на општим паркиралиштима под наплатом, од понедељка до петка у времену од 07:00, до 21:00 час, а суботом од 07:00 до 14:00 часова. Више информација може се добити на телефон за информације: +381 11 3035-400 или електронском поштом: info@parking-servis.co.rs.

Кориснички центар и наплатна места налазе се на следећим локацијама:

 • Таковска 31
 • Милешевска 51
 • Милутина Миланковића 134г

Овде можете погледати:

Одлуку о условима и начину регулисања дуга ради преузимања или деблокаде возила

Захтев за једнократно регулисање дуга

Захтев за регулисање дуга на рате