File may not be greater than 25MB and of type: jpg or pdf. Фајл не сме бити већи од 25 МБ и типа: jpg или pdf. Fajl ne sme biti veći od 25 MB i tipa: jpg ili pdf.

{{ payload.message }}

{{ payload.msg }}

{{ lang.sentInfo }}

{{ lang.servisError }}

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

Подносилац захтева за рекламацију је од стране ЈKП „Паркинг сервис“ Београд, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања подносиоца захтева за рекламацију, и даје изричит пристанак ЈKП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.