Reklamacija na elektronsku dnevnu parking kartu

Изјава подносиоца рекламације да је обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности

Овим потврђујем да сам од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Београд (Предузећa) обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и Правилника о заштити података о личности Предузећа, путем Општег обавештења за клијенте, пословне партнере, кориснике услуга, лица која посећују интернет сајт односно званичне интернет странице, као и Портал Предузећа, кориснике услуга који користе мобилне апликације, кандидате за посао и др. (Обавештење бр.1), које је доступно на званичној интернет страници www.parking-servis.co.rs , као и у пословним просторијама Предузећа.

Сврха обраде података о личности приликом подношења рекламације је остваривање права на подношење рекламације, евидентирање подносилаца рекламације и издавање потврде о изјављеној рекламацији, у складу са обавезама утврђеним Законом о заштити потрошача.

Правни основ обраде података о личности приликом подношења рекламације је поштовање правних обавеза Предузећа као руковаоца, утврђених Законом о заштити потрошача.

File may not be greater than 25MB and of type: jpg or pdf. Фајл не сме бити већи од 25 МБ и типа: jpg или pdf. Fajl ne sme biti veći od 25 MB i tipa: jpg ili pdf.

{{ payload.message }}

{{ payload.msg }}

{{ lang.sentInfo }}

{{ lang.servisError }}