Правила понашања на паркинг објектима

Правила понашања у јавним гаражама и паркиралиштима

 • Возила се паркирају ходом уназад на једно паркинг место
 • Забрањено је паркирање ван обележеног паркинг места
 • Ограничење брзине је 20 km/h
 • Обавезно је закључавање возила
 • Не остављати паркинг картицу и вредне ствари у возилу
 • За изгубљену паркинг картицу, плаћа се прописана накнада
 • Приликом изласка возилом из гараже/паркиралишта, корисник је дужан да инкасанту преда личну карту и саобраћајну дозволу на увид ради попуњавања записника (ЗАП 2) који садржи податке: име и презиме корисника, број личне карте или ЈБМГ, регистарски број возила, број претплатничке/службене легитимације или број ИПК и то у случају изгубљене и нечитљиве паркинг картице
  • ради безбедности возила, као и коришћење услуге возилом за које је издата ИПК
  • ради идентификације корисника услуге и правилног обрачуна цене за извршену услугу
 • Није дозвољен боравак у возилу
 • Забрањено је пушење
 • Забрањено је дељење рекламног материјала
 • Забрањено је прање возила или ветробранских стакала
 • Забрањено је бацање отпадака
 • Не одговарамо за крађу возила или делова возила, било какав вид штете на возилу и крађу ствари из возила
 • Начин плаћања паркирања
  • - Пре преузимања возила (време изласка возила после извршеног плаћања је 15 минута)
  • - При изласку са паркинга из возила
  • - При уласку на паркинг из возила (ПП „Ада Циганлија“)

Правила понашања у гаражама са резервисаним паркинг местима

 • Возила се паркирају ходом уназад на једно паркинг место
 • У гаражи се може паркирати искључиво возило за које је закључен уговор
 • Забрањено је држати укључен мотор дуже од 3 минута
 • Обавезно је закључавање возила
 • Не остављати вредне ствари у возилу
 • Забрањено је пушење
 • Забрањено је дељење рекламног материјала
 • Забрањено је бацање отпадака
 • Забрањено је прање возила
 • За време организованих радова у гаражи, обавезно је извожење возила
 • Не одговарамо за крађу возила или делова возила, било какав вид штете на возилу и крађу ствари из возила
 • Телефон за рекламације: +381 11 2639 575