Месечна претплата

у зонском систему

Повлашћена паркинг карта и Резервација паркинг места

Повлашћена паркинг карта

 

Право на месечну претплату (куповину повлашћене паркинг карте - ППК) имају станари зонираног подручја, као и правна лица и предузетници, са седиштем фирме у зони. Повлашћена паркинг карта  омогућава возачима да паркирају своја возила без временског ограничења, на првом слободном месту, искључиво у улицама зоне за коју је издата.

Повлашћену паркинг карту корисници могу да прибаве и плате на електронском шалтеру „Паркинг сервиса“, еПаркинг-у, као и у пословницама Корисничког сервиса.

Физичком лицу могу се издати највише две, а правном лицу и предузетнику највише три ППК, од којих само једна може бити издата за возило у власништву физичког лица које је запослено код тог послодавца.

Физичка лица – потребна документа:

  • лична карта и саобраћајна дозвола, којима се доказује да лице има пребивалиште у одређеној зони и да поседује путничко возило у власништву.

Правна лица – потребна документа:

  • Захтев за добијање повлашћене паркинг карте (на меморандуму фирме)
  • Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев (на меморандуму фирме)
  • Извод из Агенције за привредне регистре 
  • ПИБ – фотокопија
  • У случају када се ППК издаје за локацију која није уписана у АПР обрасцу:

- фотокопија овереног уговора о купопродаји пословног простора или власнички лист (ако је реч о власнику) или

- фотокопија овереног уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или

- друге исправе подобне за стицање права

  • Саобраћајне дозволе за путничка возила регистрована на правно лице, за која се траже ППК – очитане и оригинали на увид.
  • За возило у власништву физичког лица запосленог у фирми – овлашћење, на меморандуму фирме, да се за возило у власништву физичког лица може издати ППК на име правног лица и саобраћајна дозвола. У оквиру овлашћења навести број уговора о раду физичког лица запосленог у фирми.

За паркирање возила особа са инвалидитетом важе посебне погодности.

 

Прочитајте:

Корисничко упутство

Одлука о претплатним картама

 

Резервација паркинг места

 

Право на резервацију паркинг места (РПК) имају само правна лица, као и одређене категорије особа са инвалидитетом без накнаде. Правна и физичка лица захтев подносе у Секретаријату за саобраћај, уз потребну документацију.

По добијању Решења од стране надлежног секретаријата, корисник преузима налепницу за возило, које има право на резервисано паркинг место, у једној од пословница Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис”. Налепницу је потребно залепити на видно место – са унутрашње стране ветробранског стакла.

Информације о условима резервације паркинг места корисници могу да добију у Секретаријату за саобраћај.