Питања и одговори

Гараже и паркиралишта

1. На који начин се плаћа паркирање у гаражама или на посебним паркиралиштима?

Плаћање паркирања се врши готовином, платним картицама или путем мобилне апликације. У зависности од паркиралишта, паркирање се плаћа пре преузимања возила, из возила при изласку са паркиралишта или при уласку на паркиралиште. Начин плаћања је видно истакнут на сваком паркиралишту, као и на паркинг картици. Такође, корисник може да паркира возило у гаражи или на посебном паркиралишту користећи претходно купљену Parking Pass или Припејд паркинг картицу. 

2. Каква је процедура у случају губитка картице за паркирање или уколико је иста нечитљива?

У случају изгубљене или нечитљиве картице корисник је дужан да инкасанту преда личну карту и саобраћајну дозволу на увид, а наплата изгубљене паркинг картице се врши на следећи начин:

 • за папирну паркинг картицу:
   
  а) почев од 00 часова текућег дана, уколико се возило не налази у књизи пописа, па до изласка из гараже или паркинга;
   
  б) почев од 00 часова претходног дана, када је возило први пут уписано у књигу пописа, па до изласка из гараже или паркинга;
   
  ц) почев од 00 часова претходног дана, па до изласка из гараже или паркинга, за возила која су ушла претходног дана, а излазе наредног у времену до уписа у књигу пописаних возила.
 • за пластичну паркинг картицу од времена уласка до времена изласка, увећано за вредност пластичне картице.

Наплата нечитљиве картице се врши по одштампаном временском приказу (датум и време уласка) са улазне картице.

3. Шта се предузима уколико је возило које је паркирано у гаражи оштећено или обијено од стране трећег лица?

У случају када је возило, које је паркирано у гаражи, оштећено или обијено од стране трећег лица, догађај се телефонским путем пријављује надлежном органу МУП-а. Пријаву може извршити искључиво лице чије је возило оштећено или обијено. Надлежни орган МУП-а, након примљене пријаве, на основу своје процене може изаћи на лице места да сними штету или захтевати од оштећеног да дође у МУП и пријави насталу штету. 

4. Ако нисам задовољан Вашом услугом како и коме могу да се жалим?

Корисници услуга могу се обратити Корисничком сервису путем телефона, електронске поште или лично у пословницама са захтевима, молбама, жалбама, притужбама, представкама или ради добијања информација из делокруга рада Предузећа.

5. Какви су услови и начин претплате за паркинг место у гаражама?

У зависности од објекта и услуге, месечна претплата има различите цене.

У ценовнику, који се налази на нашем сајту, за сваки објекат можете погледати врсту претплате која постоји у том објекту и цену за физичка, односно правна лица.

Захтев за месечну претплату у гаражама и паркиралиштима можете попунити у оквиру истоимене странице, као и у сегменту Онлајн захтеви (у оквиру Корисничког сервиса), а за све додатне информације можете се обратити  Корисничком сервису путем телефона и електронске поште.

6. Какав је поступак приликом подношења захтева за месечну претплату у некој од гаража и паркиралишта?

Молба за претплату у јавној гаражи, гаражи са резервисаним паркинг местима или на посебном паркиралишту подноси се попуњавањем захтева на страници Месечна претплата (у оквиру Гаража и паркиралишта), на електронском шалтеру еПаркинг, у пословницама Корисничког сервиса, телефоном или електронском поштом. Корисник може поднети молбу за више возила.

Уколико су аплицирани захтеви самостално решиви (има слободних капацитета), корисник на лицу места, у неком од наведених Корисничких центара може закључити Уговор уз одговарајућу документацију на увид и платитити накнаду месечне претплате, након чега корисник добија потврду за коришћење наведеног објекта и иста важи до добијања претплатничке картице (претплатничка картица се добија у року од 48 часова). Приликом потписивања уговора корисник који узима претплату за физичка лица дужан је да приложи на увид личну карту и саобраћајну дозволу (очитану и оригинал на увид), док корисник који узима претплату за правно лице доставља фотокопију саобраћајне дозволе и податке о фирми (матични број, ПИБ, седиште фирме, број жиро рачуна).

Уколико нема слободног места у жељеној гаражи или на паркиралишту, захтев подносиоца се аутоматски евидентира и прослеђује комисији на даље решавање. Комисија за разматрање и одлучивање по поднетим захтевима разматра исте једном у седам дана. Захтев се аутоматски евидентира и ставља на листу чекања формирану по редоследу предатих захтева. Захтев за претплату паркинг места ажурира се свака три месеца, а подносилац захтева се обавештава писаним путем.

Важно је напоменути да није могуће паркирање више возила (различити регистарски бројеви) са једном претплатничком паркинг картом. У сваком Уговору који странка склапа са ЈКП „Паркинг сервис“ наводи се тип и регистарски број возила за које се плаћа претплата.

7. Да ли постоји паркинг за особе са инвалидитетом у гаражама и паркиралиштима?

У већини гаража и паркиралишта хоризонталном сигнализацијом су обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом. Паркирање возила ових лица бесплатно је прва три сата, осим паркиралишта „ВМА“ где је бесплатно 8 сати, а после тог временског периода се наплаћује према важећем ценовнику.

8. Да ли постоји паркинг за шлепере, камионе и аутобусе?

Аутобуси могу да се паркирају на паркиралишту „Милан Гале Мушкатировић“.

У надлежности ЈКП „Паркинг сервис“ не постоји паркинг за шлепере и камионе у центру града. 

9. Каква је процедура пријављивања штете на возилу које је паркирано у јавној гаражи, гаражи са резервисаним паркинг местима или на паркиралишту, услед околности за које одговорност може сносити Предузеће?

ЈКП „Паркинг сервис“ не одговара за безбедност возила у гаражама и на паркиралиштима, али одређеним системом заштите и видео надзора, као и 24-часовним обезбеђењем, успостављена је контрола дешавања на објектима.

Постоје ситуације у којима Предузеће може бити одговорно за штету причињену на возилу које је паркирано у гаражи, услед кривице запослених, у случају одређених објективних околности (нпр. прокишњавање гараже, пад рампе на возило и сл.).

У том случају, странка би требало да се обрати дежурном инкасанту или домаћину објекта, који о свему обавештава надлежне из свог сектора. Након сачињавања записника о причињеној штети, формира се одштетни захтев који се прослеђује на даље поступање Осигуравајућем друштву, са којим ЈКП „Паркинг сервис“ има закључен уговор о осигурању у случају штете насталим на својим објектима.

10. Какве мере се примењују у некој од гаража или паркиралишта у случају да је једно возило паркирано на два паркинг места?

Корисник гараже или паркиралишта је дужан да поштује хоризонталну и вертикалну сигнализацију приликом паркирања. За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом сату.

11. Да ли постоји претплата у гаражама и на паркиралиштима за период од 06.30 до 17.30 часова?

У гаражама „Масарикова”, „Зелени венац” и „Пионирски парк“ корисницима нудимо вид претплате тзв. „Пословну тарифу“, намењену запосленима који раде у центру града. Ова месечна претплата омогућава паркирање радним данима и суботом од 06.30 до 17.30 часова. Заинтересовани могу да поднесу захтев у пословницама Корисничког сервиса или путем телефона. Приликом потписивања уговора за претплату потребно је доставити потврду о радном односу, фотокопију саобраћајне дозволе и личну карту на увид.

 

12. Да ли ЈКП „Паркинг сервис“ гарантује за безбедност возила у својим објектима?

ЈКП „Паркинг сервис“ не одговара за безбедност возила у гаражама и на паркиралиштима, али одређеним системом заштите и видео надзора, као и 24-часовним обезбеђењем, успостављена је контрола на свим објектима.

13. Који је отказни рок за претплатнике–кориснике услуга?

Уговор са корисницима услуга уобичајено се закључјује на неодређено време, тако да исти престаје на један од следећих начина:

 • сагласном вољом уговорних страна израженом у писаном облику;
 • једностраним писменим отказом било које уговорне стране са отказним роком од 8 дана, без обавезе навођења разлога;
 • једностраним отказом даваоца услуга без остављања отказног рока у случају непоштовања одредаба уговора од стране корисника услуга.