Питања и одговори

Пренос возила

1. Који је основ за уклањање (одношење) возила, односно ко прописује ценовник преноса возила?

Правни основ за одношење, односно уклањање возила, налази се члану 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, којим су утврђене надлежности за уклањање возила паркираних или заустављених супротно одредбама закона.

ЈКП „Паркинг сервис“ специјалном дизализацом „паук“ уклања (односи) возила поступајући по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције, Комуналне инспекције Града или општина, који су важећим прописима овлашћени за вршење надзора над непрописно заустављеним или паркираним возилима.

Полицијски службеник, комунални милиционар или овлашћени инспектор доноси решење којим се утврђује да је возило непрописно паркирано (наводи врсту прекршаја) и налаже власнику возила да уклони непрописно паркирано возило у остављеном року (1 минут). У случају да возило не буде уклоњено од стране власника у остављеном року, исто ће уклонити ЈКП „Паркинг сервис“, на за то одређено место о трошку возача-власника возила. За свако уклањање возила, полицијски службеник, комунални милиционар или овлашћени инспектор, издаје налог за уклањање возила „Паркинг сервису“, у коме се наводи основ уклањања (одношења), време и датум издавања налога, врста прекршаја, име полицајца, милиционара или инспектора који је издао налог.

На основу става 11. члана 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члана 43 став 1. Закона о Влади, Влада Србије донела је Одлуку о одређивању накнаде за уклањање возила. Овом одлуком утврђене су накнаде за уклањање возила које је паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачено на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, по налогу надлежних органа – Министарства унутрашњих послова, Комуналне милиције и Комуналне инспекције.

Категоризација возила извршена је на основу тежине возила, те су тако одређене и цене преноса, односно уклањања. Сва возила подељена су у 6 категорија:

  • возила масе до 800 kg (збир масе возила и носивости возила),
  • возила масе од 801 kg до 1330 kg (збир масе возила и носивости возила),
  • возила масе од 1331 kg до 1900 kg (збир масе возила и носивости возила),
  • возила масе од 1901 kg и више и теретна возила од 1.901 кг до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника, 
  • теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице и објекти површине од 4 до 8 m², и
  • теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и пољопривредне машине.

У зависности од тежине возила, утврђује се цена преноса, односно уклањања возила и у цену није урачунат прекршајни налог надлежног органа – Саобраћајне полиције, Комуналне милиције или Комуналне инспекције. Такође, сходно категорији којој возило припада, плаћа се и накнада за смештај возила и објеката на локацијама ЈКП „Паркинг сервис“. Ове накнаде се плаћају за сваки започети дан а почињу да се обрачунавају по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса. Услуга се плаћа готовински, кредитном, односно дебитном картицом или чеком, при преузимању возила.

На основу поменуте Одлуке Владе, Скупштина града Београда одобрила је ценовник за уклањање возила ЈКП „Паркинг сервис“. 

2. Какав је поступак у случају оштећења возила приликом преноса?

Странка је дужна да изврши пријаву оштећења након измирења трошкова услуге уклањања возила а пре напуштања депоa за пренос возила. На локацији где је возило смештено прави се Записник и утврђује чињенично стање. Даљи поступак подразумева да, уколико се констатује да је штета проузрокована кривицом Предузећа, власнику возила се издаје Изјава о оштећењу и образац пријаве штете од одговорности, са којом се даље обраћа осигуравајућем друштву са којим Предузеће има закључен уговор. 

3. Каква је процедура приликом упућивања позива за ангажовање „паука“ и пријаве непрописно паркираног возила од стране возача чије возило је блокирано?

Позив се упућује Корисничком сервису „Паркинг сервиса“. Оператеру је потребно саопштити регистарски број возила које омета саобраћај, врсту прекршаја, тачну адресу, односно паркинг место које је потребно ослободити као и личне податке (име, презиме и контакт телефон).

Надлежни орган – Саобраћајна полиција, Комунална милиција или Комунална инспекција, процењује да ли постоји основ за уклањање возила и одлучује о издавању налога за његов пренос. „Паркинг сервис“ поступа искључиво по налогу надлежних органа и упућује прву расположиву дизалицу на извршење.

Брзина извршења зависи од процене приоритета на терену, коју одређује надлежни орган – Саобраћајна полиција, Комунална милиција или Комунална инспекција.

4. Због чега се догађа да возила буду однета на удаљенији паркинг који не гравитира улици из које су однета?

Једини разлог је ограничени капацитет појединих паркинга. У случају да је паркинг попуњен, возила из прекршаја се носе на друге слободне објекте, а даљи смештај возила је могућ тек када се неко од претходно донетих возила преузме. 

5. Каква је процедура за ослобађање (пражњење) регуларних паркинг места ради обезбеђења простора за утовар и истовар робе?

У принципу, ово питање излази из делокруга основне делатности и оквира надлежности ЈКП „Паркинг сервис“, али заинтересоване упућујемо да поступе у складу са одредбама посебне одлуке Скупштине града о достави робе на територији града Београда, којом су утврђени време и начин доставе робе.

У ситуацијама које нису обухваћене поменутом одлуком, може се тражити посебна дозвола од Секретаријата за саобраћај за привремену промену режима, у овом случају мирујућег саобраћаја. Уколико Секретаријат за саобраћај изда такву дозволу, онда ће се предвидети одређени простор за истовар, на коме ће паркирање бити привремено забрањено, па ће возила која се буду налазила на њему бити у прекршају, што ће бити довољан основ да Саобраћајна полиција или Комунална милиција изда налог за уклањање непрописно паркираног возила. 

6. Каква је процедура приликом одрицања од власништва над возилом смештеним у Бродарској бб?

Да би се одрекли возила потребна је саобраћајна дозвола и лична карта. Саобраћајна дозвола мора да гласи на име подносиоца захтева. Образац о одрицању од возила попуњава се на самом објекту у Бродарској бб. 

7. Каква је процедура при преузимању возила донетих из саобраћајне незгоде са паркинга у Бродарској бб?

За преузимање возила донетог из саобраћајне незгоде потребна је потврда од Саобраћајне полицијске испоставе (СПИ) увиђаје саобраћајних незгода (Улица Савска бр. 35), саобраћајна дозвола и лична карта. По измирењу трошкова на Старом сајмишту, који се утврђују по важећем ценовнику сходно категорији возила на дан преузимања, возило се може преузети. 

8. Да ли странка може да добије на увид фотографије свог возила снимљене приликом сачињавања налога за уклањање возила?

Фотографије које снимају запослени у ЈКП „Паркинг сервис“ пре подизања возила саставни су део службене документације Предузећа и односе се на евентуална постојећа оштећења на возилу настала пре уклањања возила.

Фотографије, које се односе на положај возила у прекршају, налазе се у Управи Саобраћајне полиције, у Улици Љермонтовa 12а, односно у Улици Макензијева 31 ако је налог за уклањање дала Комунална милиција, те странка у случају подношења захтева за проверу прекршаја евидентираног фотографијом, треба да се обрати на наведене адресе.

9. Коме се обратити за пријаву напуштених возила која непотребно заузимају паркинг места?

Налог за пренос одбачених и напуштених возила издаје градска Комунална инспекција или Комунална милиција. Новим Законом о безбедности у саобраћају предвиђено је да и Саобраћајна полиција издаје налоге за пренос оваквих возила. 

10. Да ли постоји паркинг за комерцијално паркирање аутобуса који превозе посетиоце града?

Паркинг за комерцијално паркирање аутобуса се налази на паркиралишту „Милан Гале Мушкатировић”. Паркиралиште поседује 9 паркинг места за аутобусе. 

11. Да ли постоји могућност да „паук“ однесе возило за које је уредно плаћен паркинг?

Возило се уклања када је непрописно заустављено или паркирано, односно када је паркирано противно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима.

Плаћање паркинга у случају када је паркирање извршено противно одредбама Закона и Одлуке о јавним паркиралиштима, као и на местима где је забрањено заустављање и паркирање је беспредметно и не спречава санкционисање непрописног паркирања. 

12. Да ли власник возила однетог по пријави може да добије податке о подносиоцу пријаве?

У случају када се уклањају непрописно паркирана возила по пријави грађана, подаци о лицу које је извршило пријаву представљају службену тајну и као такви не стављају се на увид лицу чије је возило уклоњено. 

13. Зашто ми је „паук“ однео возило које је било паркирано испред куће и никоме није сметало?

Уклањање возила се врши када је исто непрописно заустављено или паркирано, односно када је паркирано противно одредбама Закона о безбедности у саобраћају на путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима, а по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције или Комуналне инспекције. Слободна процена постојања или непостојања ометања саобраћаја, уколико није утемељена у одредбама поменуте регулативе, није релевантна. 

14. Какав је поступак за уклањање возила са зелених површина и дечјих игралишта?

Непрописно паркиране аутомобиле са зелених површина ЈКП „Паркинг сервис” уклања „Зеленим пауком“. Три дизалице, које су симболично обележене за ову акцију, свакодневно односе возила која су остављена на шеталиштима или угрожавају безбедност пешака у парковима, најмлађих на дечјим игралиштима, у околини школа или вртића.

Комунална инспекција, ако уочи прекршај или по пријави грађана затекне возило на зеленој површини, налаже власнику возила да исто помери. Уколико то не учини и возило остане на зеленој површини, инспектор издаје налог за уклањање возила, а потом „Зелени паук“ преноси возило до најближег плаца ЈКП „Паркинг сервис“. Након што измири трошкове преноса власник може преузети возило.