Питања и одговори

Зонски систем

1. Који је рок да се после паркирања возила у оквиру зона изврши плаћање?

Паркирање се плаћа одмах по заузећу паркинг места.

2. Који је рок да по истеку плаћеног времена за паркирање возило напусти зону?

Након истека плаћеног паркирања возач је дужан да одмах напусти паркинг место или да плати паркирање до временског ограничења зоне. У црвеној, жутој и зеленој зони возач може по посебним условима да плати и продужено време паркирања.

3. Колико је ограничено време паркирања у зони? Шта је продужено време паркирања?

Зоне у центру града имају ограничено време паркирања. И то:

 • У љубичастој зони – 30 минута
 • У црвеној зони – 1 сат
 • У жутој зони – 2 сата
 • У зеленој зони – 3 сата.

Возач има могућност да по истеку временских ограничења, уколико се за то укаже потреба, продужи паркирање још 30 минута за црвену зону или 1 сат за жуту и зелену зону. Цена продуженог паркирања је утврђена ценовником, виша је од редовне цене и разликује се по зонама.

У тзв. плавој зони паркирање није ограничено. 

4. У ком року после истека максимално дозвољеног времена паркирања у одређеној зони корисник може поново да паркира своје возило у истој зони и плати паркирање?

У истој зони дозвољено је да се отпочне плаћање паркирања најраније 30 минута од истека прописаног временског ограничења.

5. Због чега је стављање на увид личне карте и саобраћајне дозволе обавезно при сваком продужавању повлашћене паркинг карте (ППК)?

Право на ППК има свако физичко лице чије је пребивалиште у зонираном делу и које поседује возило у власништву. Једини валидни документ за утврђивање пребивалишта је лична карта, а власништва над возилом саобраћајна дозвола. Подношењем на увид личне карте и саобраћајне дозволе утврђује се да ли је у међувремену дошло до промене у односу на претходно евидентирано стање. Саобраћајна дозвола се доставља на увид како би се утврдило власништво над возилом и трајање важности регистрације возила физичког лица.

6. На који начин се корисници ППК могу обавестити о истеку важности исте?

Приликом издавања ППК кориснику се саопштава рок трајања важности исте. После издавања, корисници могу добити обавештење о истеку ППК посредством Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис” путем телефона 30-35-400 или е-маил адресе info@parking-servis.co.rs. Постоји и могућност коришћења СМС подсетника, а о начину и условима коришћења, информације се могу добити у Корисничком сервису. Обавеза је корисника да води рачуна о истеку важности издате ППК.

7. Која су документа потребна правном лицу за издавање и продужење ППК?

За издавање повлашћене паркинг карте правном лицу или предузетнику, потребна је следећа документација:

 • Захтев за добијање ППК (на меморандуму фирме)
 • Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев (на меморандуму фирме)
 • Решење из Агенције за привредне регистре – фотокопија
 • ПИБ – фотокопија
 • У случају када се ППК издаје за локацију која није уписана у АПР обрасцу:
  • оверена фотокопија уговора о купопродаји пословног простора или власнички лист (ако је реч о власнику) или
  • оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или
  • друге исправе подобне за стицање права
 • Саобраћајне дозволе за путничка возила регистрована на правно лице, за која се траже ППК – очитане и оригинали на увид.
 • За возило у власништву физичког лица запосленог у предузећу – овлашћење, на меморандуму предузећа, да се за возило у власништву физичког лица може издати ППК на име правног лица и саобраћајна дозвола. У оквиру овлашћења навести број уговора о раду физичког лица запосленог у предузећу.

Уколико је неспорно да постоји напред наведена документација да би се извршило продужење ППК, довољно је да правно лице или предузетник (овлашћени службеник) позивом на телефон 30-35-400 затражи да му се достави предрачун за наредни период за који жели продужење ППК. Дан након извршене уплате правно лице је дужно да достави саобраћајну дозволу на увид и овлашћење за лице које је за продужење ППК, односно активирање услуге, задужено од стране правног лица.

8. Зашто запослени код правног лица или предузетника, коме је додељено на управљање службено возило, не може да оствари право на ППК у зони становања (као станар)?

Сходно Одлуци о поступку издавања претплатних карата за коришћење општих паркиралишта ЈКП „Паркинг сервис“, правном лицу или предузетнику могу се издати највише три ППК за возила у власништву тог правног лица или предузетника, при чему се од тог броја највише једна ППК може издати за возило у власништву физичког лица запосленог код тог правног лица, односно предузетника. У случају када је ППК издата за возило у власништву физичког лица запосленог код тог правног лица односно предузетника, искључена је могућност издавања ППК истом возилу по другом основу.

Напомињемо да право на ППК имају станари и правна лица односно предузетници, само под условом да су власници возила, што доказују саобраћајном дозволом. Запослени коме је послодавац (правно лице или предузетник) доделио службено возило на управљање, ван случајева из става 1., не може остварити право на ППК (као станар), с обзиром да није власник возила.

9. Који су могући разлози за издавање налога за плаћање дневне карте у случају када је корисник ипак послао СМС поруку за плаћање паркирања?

Најчешћи случајеви су:

 • прослеђен је СМС са погрешно унетим регистарским бројем аутомобила;
 • СМС порука је упућена на погрешан број (СМС центар);
 • СМС порука је упућена за погрешну зону;
 • СМС порука није прослеђена оператеру због недостатка средстава на рачуну.

Осим наведеног, велики број корисника не прочита одговор који је узвраћен на њигов захтев за плаћање, јер осим потврдног одговора могуће је добити и неки од следећих:

 • Жао нам је, коришћење ове услуге Вам тренутно није омогућено, молимо Вас платите паркинг на други начин.
 • Ваш захтев се тренутно обрађује, покушајте касније.
 • Због временског ограничења ова услуга Вам није омогућена, покушајте касније.

У случају да корисник пошаље СМС поруку да би платио паркирање за возило којем је издата дневна карта, аутоматски ће да добије поруку следеће садржине:

 • Поштовани, за возило BG***** издат Вам је налог за плаћање Дневне паркинг карте у ЗОНИ 3 (1870.00 дин) која важи до 15:48 часова, 30.09.14. (Пример)

10. Зашто контролори не издају налог за плаћање дневне карте непрописно паркираним возилима ван јавних паркиралишта?

ЈКП „Паркинг-сервис“, сходно Одлуци о јавним паркиралиштима, обавља контролу и наплату паркирања на јавним паркиралиштима, која су утврђена Решењем Градског секретаријата за саобраћај. У случају када су возила на јавним паркиралиштима паркирана супротно Одлуци о јавним паркиралиштима, паркинг контролори су дужни да издају налог за плаћање дневне карте.

Остали видови непрописног паркирања возила ван јавних паркиралишта, у надлежности су саобраћајне полиције или надлежних инспекцијских органа, зависно од врсте прекршаја и они их санкционишу.

11. Има ли смисла увођење зона око Клиничко-болничког центра и домова здравља?

 • Зонски систем паркирања је најбоље ефекте остварио управо у околини установа и институција које имају већи притисак возила грађана. Рестриктивним режимом паркирања постигнуто је следеће:
 • спречено је заузимање већег броја паркинг места од стране запослених у тим установама;
 • омогућена је бржа измена возила на паркинг местима, па самим тим и већи број грађана има могућност приступа установама;
 • паркирање је после 17 часова бесплатно на око 400 паркинг места треће зоне у улицама око Клиничког центра Србије. Ова места се налазе у улицама Пастеровој – од Ресавске до Булевара ослобођења, др Суботића – од Делиградске до Булевара ослобођења и у Делиградској – од Пастерове до др Суботића.

Напомињемо да у високом степену толеришемо случајеве у којима корисници доставе одговарајућу лекарску документацију којом потврђују евентуалну оправданост прекорачења максимално дозвољеног времена паркирања у зони КБЦ-а.

12. Зашто се саобраћајни знакови не разликују за власнике различитих повлашћених карата за паркирање – ППК?

Саобраћајни знакови – вертикална сигнализација исти су за све учеснике у саобраћају. Знакови зона – знакови обавештавања, обавештавају учесника у саобраћају о временској рестрикцији, тј. о максимално дозвољеном времену задржавања њиховог возила у тој зони. Сваки власник повлашћене паркирне карте – ППК приликом преузимања исте упознат је са условима коришћења, односно паркирања.

13. Зашто се контролише паркирање у улицама које немају јасну хоризонталну сигнализацију?

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 20, став 2, јасно наглашава да је учесник у саобраћају дужан да поступа по саобраћајном знаку и када се њихово значење разликује од значења ознака на коловозу. Осим тога, одређени број локација у граду је уврштен у споменике културе, те није дозвољена било каква хоризонтална сигнализација у тим улицама.

14. Зашто паркинг контролори не контролишу паркинг места за особе са инвалидитетом?

Надзор над правилним коришћењем паркинг места за возила особа са инвалидитетом у искључивој је надлежности општинских комуналних инспекција. Радници „Паркинг сервиса“ врше надзор над овим местима и сваку неправилност пријављују диспечеру, који потом обавештава општинску комуналну инспекцију, чији инспектори могу да издају налог за уклањање возила које непрописно и супротно постављеној сигнализацији заузима паркинг место за возила особа са инвалидитетом.

15. Зашто контролори не обавештавају кориснике да се паркирање плаћа?

На основу овлашћења утврђених Одлуком о јавним паркиралиштима, паркинг контролори су дужни да врше искључиво контролу и наплату паркирања, а корисницима ће пружити додатне информације у вези са обавезом плаћања паркирања, уколико то корисник тражи.

Одлуком о јавним паркиралиштима утврђена је обавеза корисника јавног паркиралишта да плати одговарајућу накнаду за коришћење паркиралишта. На сваком јавном паркиралишту је истакнут саобраћајни знак, односно знак зоне, са јасним упутством о дозвољеном времену коришћења паркинга и начину плаћања.

16. Зашто се опомене шаљу власницима возила, а не корисницима који имају овлашћење суда или општине?

Дневне карте се издају према регистарској ознаци возила. У случају да изостане добровољно измирење обавезе по издатом налогу за плаћање дневне карте, приступа се принудној наплати посредством извршитеља*. Опомене за плаћање упућују се на адресу власника возила, према последњем пријављеном податку приликом регистрације возила.

ЈКП „Паркинг сервис” податак о власнику возила добија искључиво из Министарства унутрашњих послова, као јединог органа надлежног за евиденцију о власницима моторих возила. Власник возила је дужан да пријави сваку промену података који се уписују у саобраћајну дозволу у року од 15 дана од настанка промене. У Министарству унутрашњих послова не води се евиденција корисника моторних возила.

*( ЈКП „Паркинг сервис“ је у обавези да наплату својих потраживања оствари посредством извршитеља, у складу са Законом о обезбеђењу и извршењу. Према том закону, извршитељи су надлежни за наплату у извршним поступцима у којима су повериоци комунална предузећа.)

17. Да ли се паркирање сматра плаћеним уколико корисник не добије одговор на захтев упућен за плаћање СМС поруком?

Паркирање је плаћено тек када стигне СМС одговор оператера, којим се потврђује да је извршено плаћање. Уколико корисник не добије одговор о плаћеном паркирању у року од два минута у виду СМС поруке, дужан је да плати паркирање на други начин, односно да понови захтев о плаћању слањем СМС поруке.

18. Како да платим паркирање ако моја регистарска ознака садржи слово (латинично) са кукицом (Š, Đ, Č, Ć или Ž)

Једино регуларно, важеће или исправно плаћено паркирање за возило путем СМС порука јесте да регистарска ознака возила у поруци буде идентична оној на таблицама. У сваком другом случају, уколико корисник унесе латиничним писмом регистарску ознаку, али користећи словне опције за карактере Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y неометано ће платити жељену услугу, али она неће бити валидна.

Наиме, кориснике који у својим мобилним апаратима немају опцију слања карактера Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y саветујемо да проследе СМС са мобилног телефона на ком може исправно тј. идентично да се испише регистарска ознака, и да такав СМС сачувају у свом телефонском апарату и користе га при наредним плаћањима паркирања шаљући га, у зависности од зоне, на жељени СМС центар.

Трајно решење за све оне који желе да паркирање плаћају искључиво преко мобилног телефона јесте да у телефону буде подешена опција УТФ8, која омогућава нормално исписивање горе наведених слова, а коју могу да подесе сами уколико знају или код овлашћеног оператера.

Користећи се опционим карактерима (нпр. C уместо Č или Z уместо Ž) при куцању регистарске ознаке странка заправо плаћа паркирање неком ко заиста има таква слова у регистрацији или долази у ситуацију да порука за плаћање првог сата у рецимо жутој (другој) зони буде прихваћена, а да приликом продужавања паркирања у другом сату буде одбијена, јер је онај ко има управо такву регистарску ознаку већ платио тај сат.

19. На основу којих прописа ЈКП „Паркинг сервис“ обавља послове контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима како у зонираним, тако и у незонираним деловима града?

ЈКП „Паркинг сервис“ обавља комуналну делатност одржавања јавних паркиралишта, односно послове контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, сходно следећим прописима:

Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020 и 9/2021), којом су уређени услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности одржавања јавних паркиралишта и услови коришћења јавних паркиралишта и Решење о општим паркиралиштима („Службени лист града Београда“ бр. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018, 1/2019, 4/2019, 5/2019, 35/2019, 48/2019, 72/2019, 136/2019, 1/2020, 123/2020 и 24/2021) којим се одређују општа паркиралишта, тако што се врши категоризација према зонама и дозвољеном времену паркирања, дефинишу критеријуми за коришћење под повлашћеним условима, могућност резервације општих паркиралишта и друга значајна питања.

20. Који је правни основ за издавање налога за плаћање дневне карте и каква је правна природа овог налога?

Правни основ за издавање налога за плаћање дневне карте садржан је у одредби члана 18а. Одлуке о јавним паркиралишта („Службени лист града Београда”, бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020 и 9/2021), сходно којој корисник општег паркиралишта који је започео коришћење услуге паркирања, може користити услугу паркирања по започетих пола сата, започетом сату плаћањем услуге унапред електронским путем или у дневном трајању плаћањем услуге накнадно, по основу издатог електронског налога за плаћање еДПK.

Електронски налог за плаћање еДПK издаје се кориснику сагласно чл. 18а ст. 2. Одлуке, који на општем паркиралишту у зонираном подручју и ван зонираног подручја, као и на посебним паркиралиштима „Сава променада“ и „Видин капија“, није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), а сагласно чл. 18а ст. 3. Одлуке – кориснику општег паркиралишта у зонираном подручју коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања.

Правна природа налога за плаћање дневне карте је да представља цену за извршену комуналну услугу паркирања на јавним паркиралиштима, коју је утврдило јавно комунално предузеће уз сагласност градоначелника града Београда, а корисник услуге је паркирањем возила и неплаћањем паркирања по започетом сату изразио пристанак да цену услуге плати по одредбама члана 18а Одлуке.

21. Који су ефекти зонског система паркирања?

  • Једно паркинг место користи осам корисника уместо једног;
  • паркинг места су постала доступнија већем броју корисника;
  • смањено је време тражења слободног места са 25 на 10 минута;
  • дневно се „уштеди“ преко 1000 сати непотребне градске вожње, што утиче на смањење потрошње горива, загађености и нивоа буке у центру града;
  • решен је проблем паркирања станара на датом подручју;
  • урађено је техничко регулисање паркинг места и тротоари су „враћени“ пешацима;
  • обезбеђено је више око 500 паркинг места за особе са инвалитетом, чиме је испуњен и светски стандард да 5% паркирних места буде резервисано за особе са инвалидитетом;
  • управљање паркирањем доводи до бољег управљања саобраћајем у Београду.