Питања и одговори

Зонски систем

1. Који је рок да се после паркирања возила у оквиру зона изврши плаћање?

Паркирање се плаћа одмах по заузећу паркинг места.

2. Који је рок да по истеку плаћеног времена за паркирање возило напусти зону?

Након истека плаћеног паркирања возач је дужан да одмах напусти паркинг место или да плати паркирање до временског ограничења зоне. У црвеној, жутој и зеленој зони возач може по посебним условима да плати и продужено време паркирања.

3. Колико је ограничено време паркирања у зони? Шта је продужено време паркирања?

Зоне у центру града имају ограничено време паркирања. И то:

 • У љубичастој зони – 30 минута
 • У црвеној зони – 1 сат
 • У жутој зони – 2 сата
 • У зеленој зони – 3 сата.

Возач има могућност да по истеку временских ограничења, уколико се за то укаже потреба, продужи паркирање још 30 минута за црвену зону или 1 сат за жуту и зелену зону. Цена продуженог паркирања је утврђена ценовником, виша је од редовне цене и разликује се по зонама.

У тзв. плавој зони паркирање није ограничено. 

4. У ком року после истека максимално дозвољеног времена паркирања у одређеној зони корисник може поново да паркира своје возило у истој зони и плати паркирање?

У истој зони дозвољено је да се отпочне плаћање паркирања најраније 30 минута од истека прописаног временског ограничења.

5. Због чега је стављање на увид личне карте и саобраћајне дозволе обавезно при сваком продужавању повлашћене паркинг карте (ППК)?

Право на ППК има свако физичко лице чије је пребивалиште у зонираном делу и које поседује возило у власништву. Једини валидни документ за утврђивање пребивалишта је лична карта, а власништва над возилом саобраћајна дозвола. Подношењем на увид личне карте и саобраћајне дозволе утврђује се да ли је у међувремену дошло до промене у односу на претходно евидентирано стање. Саобраћајна дозвола се доставља на увид како би се утврдило власништво над возилом и трајање важности регистрације возила физичког лица.

6. На који начин се корисници ППК могу обавестити о истеку важности исте?

Приликом издавања ППК кориснику се саопштава рок трајања важности исте. После издавања, корисници могу добити обавештење о истеку ППК посредством Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис” - путем телефона или електронске поште. Постоји и могућност коришћења СМС подсетника, а о начину и условима коришћења, информације се могу добити у Корисничком сервису. Обавеза је корисника да води рачуна о истеку важности издате ППК.

7. Која су документа потребна правном лицу за издавање и продужење ППК?

За издавање повлашћене паркинг карте правном лицу или предузетнику, потребна је следећа документација:

 • Захтев за добијање ППК (на меморандуму фирме)
 • Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев (на меморандуму фирме)
 • Решење из Агенције за привредне регистре – фотокопија
 • ПИБ – фотокопија
 • У случају када се ППК издаје за локацију која није уписана у АПР обрасцу:
  • оверена фотокопија уговора о купопродаји пословног простора или власнички лист (ако је реч о власнику) или
  • оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или
  • друге исправе подобне за стицање права
 • Саобраћајне дозволе за путничка возила регистрована на правно лице, за која се траже ППК – очитане и оригинали на увид.
 • За возило у власништву физичког лица запосленог у предузећу – овлашћење, на меморандуму предузећа, да се за возило у власништву физичког лица може издати ППК на име правног лица и саобраћајна дозвола. У оквиру овлашћења навести број уговора о раду физичког лица запосленог у предузећу.

Уколико је неспорно да постоји напред наведена документација да би се извршило продужење ППК, довољно је да правно лице или предузетник (овлашћени службеник) позивом Корисничког сервис затражи да му се достави предрачун за наредни период за који жели продужење ППК. Дан након извршене уплате правно лице је дужно да достави саобраћајну дозволу на увид и овлашћење за лице које је за продужење ППК, односно активирање услуге, задужено од стране правног лица.

8. Зашто запослени код правног лица или предузетника, коме је додељено на управљање службено возило, не може да оствари право на ППК у зони становања (као станар)?

Сходно Одлуци о поступку издавања претплатних карата за коришћење општих паркиралишта ЈКП „Паркинг сервис“, правном лицу или предузетнику могу се издати највише три ППК за возила у власништву тог правног лица или предузетника, при чему се од тог броја највише једна ППК може издати за возило у власништву физичког лица запосленог код тог правног лица, односно предузетника. У случају када је ППК издата за возило у власништву физичког лица запосленог код тог правног лица односно предузетника, искључена је могућност издавања ППК истом возилу по другом основу.

Напомињемо да право на ППК имају станари и правна лица односно предузетници, само под условом да су власници возила, што доказују саобраћајном дозволом. Запослени коме је послодавац (правно лице или предузетник) доделио службено возило на управљање, ван случајева из става 1., не може остварити право на ППК (као станар), с обзиром да није власник возила.

9. Који су могући разлози за издавање налога за плаћање дневне карте у случају када је корисник ипак послао СМС поруку за плаћање паркирања?

Најчешћи случајеви су:

 • прослеђен је СМС са погрешно унетим регистарским бројем аутомобила;
 • СМС порука је упућена на погрешан број (СМС центар);
 • СМС порука је упућена за погрешну зону;
 • СМС порука није прослеђена оператеру због недостатка средстава на рачуну.

Осим наведеног, велики број корисника не прочита одговор који је узвраћен на њигов захтев за плаћање, јер осим потврдног одговора могуће је добити и неки од следећих:

 • Жао нам је, коришћење ове услуге Вам тренутно није омогућено, молимо Вас платите паркинг на други начин.
 • Ваш захтев се тренутно обрађује, покушајте касније.
 • Због временског ограничења ова услуга Вам није омогућена, покушајте касније.

У случају да корисник пошаље СМС поруку да би платио паркирање за возило којем је издата дневна карта, аутоматски ће да добије поруку следеће садржине:

 • Поштовани, за возило BG***** издат Вам је налог за плаћање Дневне паркинг карте у ЗОНИ 3 (1870.00 дин) која важи до 15:48 часова, 30.09.14. (Пример)

10. Зашто контролори не издају налог за плаћање дневне карте непрописно паркираним возилима ван јавних паркиралишта?

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима, врши контролу и наплату паркирања прописно паркираних возила на општим јавним паркиралиштима - која су утврђена Решењем о општим паркиралиштима Градског секретаријата за саобраћај.

За коришћење општег јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу цену за одређено време коришења, плаћањем услуге унапред или накнадно по издатом електронском налогу за плаћање еДПК само за прописно паркирана возила.

Изван општих јавних паркиралишта под наплатом утврђених Решењем о општим паркиралиштима, контролори ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, не врше контролу ни наплату паркирања.

Поступање у случају непрописно паркираних возила како на општим јавним паркиралиштима, тако и изван истих, у надлежности је МУП-а РС - полицијског службеника, комуналног милиционара као и комуналне инспекције градских општина.

11. Има ли смисла увођење зона око Клиничко-болничког центра и домова здравља?

 • Зонски систем паркирања је најбоље ефекте остварио управо у околини установа и институција које имају већи притисак возила грађана. Рестриктивним режимом паркирања постигнуто је следеће:
 • спречено је заузимање већег броја паркинг места од стране запослених у тим установама;
 • омогућена је бржа измена возила на паркинг местима, па самим тим и већи број грађана има могућност приступа установама;
 • паркирање је после 17 часова бесплатно на око 400 паркинг места треће зоне у улицама око Клиничког центра Србије. Ова места се налазе у улицама Пастеровој – од Ресавске до Булевара ослобођења, др Суботића – од Делиградске до Булевара ослобођења и у Делиградској – од Пастерове до др Суботића.

Напомињемо да у високом степену толеришемо случајеве у којима корисници доставе одговарајућу лекарску документацију којом потврђују евентуалну оправданост прекорачења максимално дозвољеног времена паркирања у зони КБЦ-а.

12. Зашто се саобраћајни знакови не разликују за власнике различитих повлашћених карата за паркирање – ППК?

Саобраћајни знакови – вертикална сигнализација исти су за све учеснике у саобраћају. Знакови зона – знакови обавештавања, обавештавају учесника у саобраћају о временској рестрикцији, тј. о максимално дозвољеном времену задржавања њиховог возила у тој зони. Сваки власник повлашћене паркирне карте – ППК приликом преузимања исте упознат је са условима коришћења, односно паркирања.

13. Зашто се контролише паркирање у улицама које немају јасну хоризонталну сигнализацију?

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 20, став 2, јасно наглашава да је учесник у саобраћају дужан да поступа по саобраћајном знаку и када се њихово значење разликује од значења ознака на коловозу. Осим тога, одређени број локација у граду је уврштен у споменике културе, те није дозвољена било каква хоризонтална сигнализација у тим улицама.

14. Зашто паркинг контролори не контролишу паркинг места за особе са инвалидитетом?

Надзор над правилним коришћењем паркинг места за возила особа са инвалидитетом на општим јавним паркиралиштима, у надлежности је МУП-а РС - полицијског службеника,  комуналног милиционара као и комуналне инспекције градских општина, који поступају у складу са законом и подзаконским прописима из ове области. Запослени у ЈКП „Паркинг сервис“ на пословима контролора паркирања врше контролу коришћења општих јавних паркиралишта за возила која су прописно паркирана. Уочене неправилности на јавним паркиралиштима, контролори паркирања пријављују диспечеру, који потом обавештава надлежне органе који врше надзор над правилним коришћењем инвалидских паркинг места и у чијој је надлежности издавање налога за уклањање возила која су паркирана на тим местима супротно постављеној сигнализацији.

15. Зашто контролори не обавештавају кориснике да се паркирање плаћа?

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд пружа комуналну услугу паркирања на јавним паркиралиштима у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима града Београда, којом су прописани општи услови пословања. Јавна паркиралишта су обележена саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја и на видном месту имају истакнуто обавештење које садржи све потребне информације за кориснике, а које се, између осталог односе и на зону, временско ограничење коришћења, цену, начин плаћања, време наплате паркирања, контакт за информације и рекламације и др, чиме је испуњена законска обавеза предуговорног обавештавања корисника.

Запослени на пословима Контролора паркирања врше контролу и наплату паркирања на општим јавним паркиралиштима за возила која су прописно паркирана, а корисницима пружају додатне информације у вези са обавезом плаћања паркирања, уколико то корисник тражи.

16. Зашто се опомене шаљу власницима возила, а не корисницима који имају овлашћење суда или општине?

Сходно Одлуци о јавним паркиралиштима, Корисником паркиралишта сматра се возач или последњи регистровани власник возила који је евидентиран у одговарајућим евиденцијама надлежног државног органа Републике Србије, према регистарској ознаци возила, на дан када је извршена комунална услуга паркирања, ако возач није идентификован.

Електронски налози за плаћање еДПК се издају према регистарској ознаци возила, тако да је у моменту издавања, корисник паркиралишта (возач, власник) непознат. 

Обавештења за плаћање, Опомене за плаћање, као и Опомене пред покретање поступка принудне наплате пред надлежним јавним извршитељима, од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Београд могу бити упућене само последњем регистрованом власнику возила према подацима из службене евиденције МУП-а Републике Србије. Наведене податке ЈКП „Паркинг сервис“ Београд прибавља од МУП-а Републике Србије сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима.

У складу са Законом о безбедности саобраћаја, власник возила је дужан да пријави сваку промену која се уписује у саобраћајну дозволу у року од 15 дана од дана настале промене.

17. Да ли се паркирање сматра плаћеним уколико корисник не добије одговор на захтев упућен за плаћање СМС поруком?

Паркирање је плаћено тек када стигне СМС одговор оператера, којим се потврђује да је извршено плаћање. Уколико корисник не добије одговор о плаћеном паркирању у року од два минута у виду СМС поруке, дужан је да плати паркирање на други начин, односно да понови захтев о плаћању слањем СМС поруке.

18. Како да платим паркирање ако моја регистарска ознака садржи слово (латинично) са кукицом (Š, Đ, Č, Ć или Ž)

Једино регуларно, важеће или исправно плаћено паркирање за возило путем СМС порука јесте да регистарска ознака возила у поруци буде идентична оној на таблицама. У сваком другом случају, уколико корисник унесе латиничним писмом регистарску ознаку, али користећи словне опције за карактере Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y неометано ће платити жељену услугу, али она неће бити валидна.

Наиме, кориснике који у својим мобилним апаратима немају опцију слања карактера Č,Ć,Ž,Š,Đ,W,X,Y саветујемо да проследе СМС са мобилног телефона на ком може исправно тј. идентично да се испише регистарска ознака, и да такав СМС сачувају у свом телефонском апарату и користе га при наредним плаћањима паркирања шаљући га, у зависности од зоне, на жељени СМС центар.

Трајно решење за све оне који желе да паркирање плаћају искључиво преко мобилног телефона јесте да у телефону буде подешена опција УТФ8, која омогућава нормално исписивање горе наведених слова, а коју могу да подесе сами уколико знају или код овлашћеног оператера.

Користећи се опционим карактерима (нпр. C уместо Č или Z уместо Ž) при куцању регистарске ознаке странка заправо плаћа паркирање неком ко заиста има таква слова у регистрацији или долази у ситуацију да порука за плаћање првог сата у рецимо жутој (другој) зони буде прихваћена, а да приликом продужавања паркирања у другом сату буде одбијена, јер је онај ко има управо такву регистарску ознаку већ платио тај сат.

19. На основу којих прописа ЈКП „Паркинг сервис“ обавља послове контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима како у зонираним, тако и у незонираним деловима града?

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд је вршилац комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, коју обавља у складу са: Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018),  Оснивачким актом и Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“ бр. бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020, 9/2021, 111/2021 и 76/2022) - којом су уређени услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности одржавања јавних паркиралишта и услови коришћења јавних паркиралишта, као и Решењем о општим паркиралиштима („Службени лист града Београда“ бр. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018, 1/2019, 4/2019, 5/2019, 35/2019, 48/2019, 72/2019, 136/2019, 1/2020, 123/2020, 24/2021, 88/2021, 99/2021, 115/2021, 124/2021, 9/2022, 28/2022,  82/2022, 1/2023, 39/2023,  60/2023, 76/2023,  82/2023 и 7/2024) којим се одређују општа паркиралишта, тако што се врши категоризација према зонама и дозвољеном времену паркирања, дефинишу критеријуми за коришћење под повлашћеним условима, могућност резервације општих паркиралишта и друга значајна питања.

20. Који је правни основ за издавање налога за плаћање дневне карте и каква је правна природа овог налога?

Електронска дневна паркинг карта (еДПК) је по својој правној природи цена за извршену комуналну услугу паркирања, коју утврђује јавно комунално предузеће уз сагласност градоначелника града Београда.

Правни основ издавања електронског налога за плаћање еДПК садржан је у одредбама Закона о комуналним делатностима и Одлуке о јавним паркиралиштима града Београда.

Законом о комуналним делатностима регулисано је да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин и вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају.

Одлуком о јавним паркиралиштима града Београда (Одлука), прописана су општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга, а иста се  непосредно примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга као општи услови пословања. Паркирањем возила на паркинг месту, корисник започиње коришћење услуге пркирања и прихвата услове прописане Одлуком, за услугу коришћења јавног паркиралишта.

Сходно одредбама члан 18а став 1. Одлуке, корисник општег паркиралишта који је започео коришћење услуге паркирања (паркирањем возила на паркинг месту), може користити услугу паркирања по започетих пола сата, започетом сату плаћањем услуге унапред електронским путем или у дневном трајању плаћањем услуге накнадно, по основу електронског налога за плаћање. Електронски налог за плаћање еДПК издаје се кориснику под условима који важе за паркирање у дневном трајању, који није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), сходно одредбама члана 18а. став 1. Одлуке или коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања, сходно одредбама члана 18а ст. 3. Одлуке.

Електронски налог за плаћање еДПК се издаје само за прописно паркирана возила на општим јавним паркиралиштима (зонирано и ван зонирано подручје под наплатом), као и на посебним паркиралиштима која су у режиму општих паркиралишта (СМС паркиралишта „Сава променада“).  

21. Који су ефекти зонског система паркирања?

  • Једно паркинг место користи осам корисника уместо једног;
  • паркинг места су постала доступнија већем броју корисника;
  • смањено је време тражења слободног места са 25 на 10 минута;
  • дневно се „уштеди“ преко 1000 сати непотребне градске вожње, што утиче на смањење потрошње горива, загађености и нивоа буке у центру града;
  • решен је проблем паркирања станара на датом подручју;
  • урађено је техничко регулисање паркинг места и тротоари су „враћени“ пешацима;
  • обезбеђено је више око 500 паркинг места за особе са инвалитетом, чиме је испуњен и светски стандард да 5% паркирних места буде резервисано за особе са инвалидитетом;
  • управљање паркирањем доводи до бољег управљања саобраћајем у Београду.