Пренос возила страних регистарских ознака

Задржавање уклоњених возила по налогу надлежног органа до наплате доспелих потраживања

ЈКП „Паркинг сервис” Београд је на основу члана 36. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/11 и 104/16) и члана 21а Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда” бр. 12/10-пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14 и 96/16) овлашћено да, задржи дужниково моторно возило, уклоњено по налогу надлежног органа (МУП-а РС или комуналне инспекције), до наплате доспелих потраживања.

Под доспелим потраживањима подразумевају се потраживања по основу:

 1. издатих налога за плаћање дневне карте, у складу са важећом Одлуком о јавним паркиралиштима и
 2. по основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа.

По основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа, отплата дуга се врши искључиво једнократним плаћањем, пре преузимања возила. Возило се може преузети тек након извршеног плаћања дуга по основу извршене услуге уклањања возила.

По основу издатих налога за плаћање дневне карте, наплата доспелих дуговања у складу са законом и важећом Одлуком о јавним паркиралиштима врши се:

 1. Покретањем поступка за наплату потраживања, када је дужника (возача/власника возила) могуће идентификовати преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије (возила регистрована на територији Републике Србије), у ком случају се не врши задржавање уклоњеног возила до наплате потраживања по основу издатих налога;
 2. Задржавањем возила до наплате доспелих потраживања, када дужника (возача/власника возила) није могуће идентификовати преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије (возила регистрована ван територији Републике Србије и није могуће покренути поступак за наплату потраживања.

Одлуком о условима и начину регулисања дуга ради преузимања возила уклоњеног по налогу надлежног органа, за возила са страним регистарским ознакама, ближе су дефинисани услови и начин регулисања дуга једнократном отплатом и отплатом на рате, и то:

 

РЕГУЛИСАЊЕ ДУГА

ЈЕДНОКРАТНО

По основу издатих налога за плаћање дневне карте, отплата дуга се може извршити ЈЕДНОКРАТНО, за потраживања настала по основу издатих налога за плаћање дневних карти, која су доспела до дана када је извршено уклањање возила.

Дужник подноси захтев за регулисање дуга и плаћа утврђено дуговање на овлашћеној благајни предузећа или измирује дуговања путем налога за пренос/уплату, на текући рачун Повериоца, бр. 165-0007007487236-10 код Addiko Bank a.d. Београд.

По основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа, отплата дуга се врши искључиво једнократним плаћањем.

НА РАТЕ

По основу издатих налога за плаћање дневне карте, отплата дуга се може извршити НА РАТЕ, искључиво за потраживања настала по основу издатих налога за плаћање дневних карти, која су доспела до дана када је извршено уклањање возила, о чему се сачињава писани споразум.

Услови за закључење споразума о отплати дуга на рате:

 • Споразумно отплаћивање дуга на рате може бити одобрено искључиво физичком лицу са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Дужник (потписник споразума) може бити власник возила или корисник по овлашћењу;
 • Минимални износ доспелог потраживања је 50.000,00 динара (словима: педесет хиљада динара);
 • Износ прве рате је једнократна уплата 30% укупног доспелог потраживања на дан потписивања споразума;
 • Број рата преосталих 70% дуга, дефинисан у односу на висину дуга:
 
Износ укупног доспелог дуговања Прва рата – једнократна уплата 30% укупног дуга Број рата за преостали део дуга од 70%
Од 50.000,00 до 150.000,00 На благајнама предузећа 6
Од 150.000,00 до 250.000,00 На благајнама предузећа 10
Преко 250.000,00 На благајнама предузећа 12

Дужник подноси захтев за регулисање дуга на прописаном обрасцу, и након извршеног плаћања прве рате – једнократне уплате 30% од укупног дуга на дан закључења споразума, издаје му се рачун као доказ за преузимање уклоњеног возила.

ПРЕУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА

У случају регулисања дуга једнократном отплатом, дужник може преузети возило тек након достављања доказа о извршеном плаћању СВИХ доспелих потраживања – и по основу издатих налога за плаћање дневне карте и по основу извршене услуге уклањања возила.

У случају регулисања дуга отплатом на рате, дужник може преузети возило тек након достављања доказа:

 • да је извршио плаћање прве рате у износу од 30% од укупног дуга
 • да је извршио једнократну отплату дуга по основу извршене услуге уклањања возила и осталих трошкова

Захтев за регулисање дуга по основу издатих налога за плаћање дневне карте, на прописаном обрасцу, подноси се на шалтерима Предузећа, на локацијама:

 • Таковска бр. 31
 • Милешевска бр. 51
 • Милутина Миланковића 134г

Споразум о отплати на рате, закључује се у просторијама ЈКП „Паркинг сервис”, Улица Таковска бр. 31 у Београду.

 

Овде можете погледати: 

Одлуку о условима и начину регулисања дуга ради преузимања возила уклоњеног по налогу надлежног органа

Захтев за једнократно регулисање дуга

Захтев за регулисање дуга на рате

Споразум о отплати дуга