Пренос возила страних регистарских ознака

Задржавање уклоњених возила по налогу надлежног органа до наплате доспелих потраживања

ЈКП „Паркинг сервис” Београд је на основу члана 36. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/11 и 104/16) и члана 21а Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда” бр. 12/10-пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14 и 96/16) овлашћено да, задржи дужниково моторно возило, уклоњено по налогу надлежног органа (МУП-а РС или комуналне инспекције), до наплате доспелих потраживања.

Под доспелим потраживањима подразумевају се потраживања по основу:

  1. издатих налога за плаћање дневне карте, у складу са важећом Одлуком о јавним паркиралиштима и
  2. по основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа.

 

По основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа, отплата дуга се врши искључиво једнократним плаћањем, пре преузимања возила. Возило се може преузети тек након извршеног плаћања дуга по основу извршене услуге уклањања возила.

По основу издатих налога за плаћање дневне карте, наплата доспелих дуговања у складу са законом и важећом Одлуком о јавним паркиралиштима врши се:

  1. Покретањем поступка за наплату потраживања, када је дужника (возача/власника возила) могуће идентификовати преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије (возила регистрована на територији Републике Србије), у ком случају се не врши задржавање уклоњеног возила до наплате потраживања по основу издатих налога;
  2. Задржавањем возила до наплате доспелих потраживања, када дужника (возача/власника возила) није могуће идентификовати преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије (возила регистрована ван територији Републике Србије и није могуће покренути поступак за наплату потраживања.

 

РЕГУЛИСАЊЕ ДУГА

ЈЕДНОКРАТНО

По основу издатих налога за плаћање дневне карте, отплата дуга се може извршити ЈЕДНОКРАТНО, за потраживања настала по основу издатих налога за плаћање дневних карти, која су доспела до дана када је извршено  уклањање возила.

Дужник плаћа утврђено дуговање на овлашћеној благајни предузећа

  • Таковска бр. 31
  • Милешевска бр. 51
  • Милутина Миланковића 134г

или измирује дуговања путем налога за пренос/уплату, на текући рачун Повериоца, бр. 205-251954-50 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. 

По основу извршене услуге уклањања возила по налогу надлежног органа, трошкова лежарине и других припадајућих трошкова, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа, отплата дуга се врши искључиво једнократним плаћањем на локацији где је возило смештено.

ПРЕУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА

У случају регулисања дуга, дужник може преузети возило тек након достављања доказа о извршеном плаћању СВИХ доспелих потраживања – и по основу издатих налога за плаћање дневне карте и по основу извршене услуге уклањања возила.