Оглас

30.12.2020.

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 О Б Ј А В Љ Ј Е ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА СПРЕМАЊЕ И ПРОДАЈУ БРЗЕ ХРАНЕ „FAST FOOD“ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТЕРМИНАЛУ У БЛОКУ 43 НА НОВОМ БЕОГРАДУ

 1. Предмет: Давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“, као дела пословног објекта спратности П+2, на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду, у Преконошкој улици бр. 4. Објекат се издаје у виђеном стању, неопремљен, без права закупца на преправке и адаптацију простора, уколико закуподавац за то није дао изричиту сагласност.
 2. Нето површина: 61,61 m²
 3. Структура: Oбјекат се састоји из низа функционалних група просторија: кухиње, мањег ресторанског дела, магацина, свлачионице, ходника и тоалетног простора. Структура објекта са прегледом просторија дата је у Конкурсној документацији.
 4. Намена простора: „Fast food“
 5. Висина закупнине, осталих трошкова и начин плаћања: Почетна цена закупа објекта на месечном нивоу износи 70.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, која се плаћа унапред до 5-ог у месецу за текући месец. У ову цену урачунати су трошкови грејања, потрошње воде и изношења смећа. Поред закупнине, понуђач сноси и трошкове испоручене електричне енергије, текућег одржавања објекта и простора у Комплексу, као и трошкове осигурања објекта и опреме. За потребе коришћења телефонске линије и интернета, Понуђач је обавезан да закључи одговарајуће уговоре са надлежним предузећима.
 6. Дужина трајања и период закупа: 5 година
 7. Право учешћа у поступку: Домаће и страно правно лице, које мора кумулативно испуњавати услове наведене у конкурсној документацији, као и да je уплатилo депозит у висини три почетнe месечне ценe закупа на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, 150-0000000043771-66 Direktna банка а.д. Крагујевац, сврха уплате „Учешће по огласу за давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“ у Блоку 43“ и уз понуду доставилo доказ о уплати (извод). Понуђачима који нису изабрани износ депозита биће враћен на текући рачун са којег је уплата извршена.
 8. Поступак подношења понуда: Понуда се сачињава на обрасцима из конкурсне документације, са захтеваним доказима којима понуђач доказује испуњење прописаних услова, а који су наведени у конкурсној документацији и иста се мора доставити у затвореној коверти.
 9. Начин избора: Уговор о закупу биће додељен понуђачу који понуди највишу цену закупа, а која мора бити већа од почетне цене закупа из тачке 5, под условом да испуњава све прописане услове и да је доставио све захтеване доказе. Уколико више понуђача понуди исту цену закупа, уз прихватање осталих услова из огласа, закуподавац ће позвати понуђаче у преговарачки поступак ради избора најповољнијег.
 10. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на адреси Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 (СРЦ „Пионирски град“), канцеларија бр. 11. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, почев од дана објављивања огласа закључно са 14.01.2021. године.
 11. Разгледање објекта: Сваким даном у времену од 08 до 15 часова, уз претходну најаву на телефон: 064/8141-024, почев од дана објављивања огласа.
 12. Достављање понуда: Понуде се достављају непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти на адресу Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, СРЦ „Пионирски град“, канцеларија бр. 4 – Писарница Предузећа, са назнаком: „Понуда на оглас за давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“ у Блоку 43 – не отварати“.
 13. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене у архиви Наручиоца (Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, СРЦ „Пионирски град“) најкасније до 11 часова последњег дана рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено.
 14. Понуде се предају најкасније до 15.01.2021. године до 11 часова.
 15. Отварање понуда и избор понуђача: Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 15.01.2021. године, у 12 часова. Избор најповољније понуде извршиће се најкасније у року од три радна дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем, а са изабраним понуђачем закључиће се уговор о закупу.
 16. Додатне информације и обавештења могу се добити сваког радног дана од 08 до 15 часова, на телефон 011/2228-037 (за опште услове), 064/8141-024 и 064/8141-148 (за техничка питања).
 17. Разматрање пристиглих понуда и оцена испуњености услова из Огласа и конкурсне документације је у надлежности Комисије Закуподавца, која ће након јавног отварања понуда сачинити Записник.
 18. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена, под условом да је понуђена цена већа од почетне цене.
 19. По извршеном избору најповољнијег понуђача, Комисија Закуподавца ће обавестити све понуђаче.

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд