Оглас о јавној продаји отпадних возила

23.11.2020.

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПОНУЂАЧА

Излажe се јавној продаји 172 возила, која су, по налозима надлежних државних органа и органа локалне самоуправе, из саобраћајних прекршаја и незгода уклоњена са јавних површина ангажовањем ЈКП „Паркинг сервис“ и смештена на објекте за ту намену, плацеве на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн бб на Новом Београду.

Возила се продају као „отпадна“, индексног броја 160104* из Каталога отпада, према списку из конкурсне документације, без права на регистрацију.

Право учешћа у поступку јавне продаје ових возила имају правна лица и предузетници, који су регистровани за откуп, сакупљање, транспорт, складиштење и третман оваквих секундарних сировина, сагласно одредбама Закона о управљању отпадом и који поседују одговарајућа решења и дозволе издате на њиховo име од стране надлежних органа.

Заинтересованим лицима је, на наведеним сместиштима, омогућено разгледање ових возила, радним данима почев од 23.11.2020. године до 27.11.2020. године, од 09 до 14 часова.

Понуђачи могу преузети конкурсну документацију у Дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“, у Београду, у Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, у наведене радне дане, од 09 до 14 часова, као и електронским путем по захтеву на сопствену имејл адресу, уколико претходно уплате износ од 2.500,00 динара на текући рачун предузећа број 150-0000000043771-66, Директна банка Крагујевац, у сврху: „Откуп конкурсне документације П-44/2020“. Уплатом износа за откуп документације ово лице се одриче права на повраћај из било којих разлога.

Крајњи рок за давање ковертираних понуда на адресу Предузећа Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 је 27.11.2020. године до 14 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу ЈКП „Паркинг сервис“ и буду заведене у архиви Предузећа најкасније до 27.11.2020. године до 14 часова.

Отварање ковертираних понуда ће се обавити јавно у Дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“, у Београду, у Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, у присуству понуђача, дана 27.11.2020. године, са почетком у 14 часова и 15 минута.

Предмет понуде понуђача може бити само скуп возила по списку из конкурсне документације. Понуде понуђача за поједина возила или групу возила су неисправне и Комисија их неће разматрати.

За информације о продаји: телефони 011/301-7070 и 011/222-8041, имејл: info@parking-servis.co.rs.