Оглас о продаји добара Предузећа

20.05.2024.

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Преконошка улица бр. 28в

 

О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ ДОБАРА ПРЕДУЗЕЋА

Основни услови куповине:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица, која изврше уплату кауције у износу од 30.000,00 динара на рачун Предузећа број 150-0000000043771-66 код Eurobank Директна а.д., најкасније један дан пре отварања понуда и о томе доставе доказ.
  • уплаћена кауција се по окончању поступка продаје враћа понуђачима, изузев оном учеснику којег у поступку продаје комисија Предузећа прогласи најповољнијим понуђачем, а којем се кауција враћа тек по уплати укупног износа понуђене цене
  • критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заинтересoвана лица
  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка у магацину у гаражи „Вуков споменик“, угао улица Краљице Марије и Рузвелтове, радним данима, почев од 20.05.2024. године до 27.05.2024. године, од 08 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“
  • крајњи рок за давање ковертираних понуда, на адресу Предузећа, је 27.05.2024. године, до 14 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Предузећа и буду заведене у архиви Предузећа најкасније до 27.05.2024. године до 14 часова.
  • отварање ковертираних понуда ће се обавити у дирекцији Предузећа, Преконошка улица бр. 28в, јавно у присуству понуђача, по сваком добру, дана 28.05.2024. године, са почетком у 12 часова.

Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте „понуда за добро број....“.

Све информације о продаји добара заинтересовани могу добити на број телефона 011/32-31-289, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

Списак добара можете погледати овде.