Оглас o продаји добра Предузећа

05.09.2022.

Сагласно Одлуци Надзорног одбора број 8-XVI/2 од 02.09.2022. године

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

 

О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋЕГ ДОБРА ПРЕДУЗЕЋА

 

 

  1. НЕИСПРАВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ПРЕДУЗЕЋА

А.  ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Ред. бр.

Гаражни број

Регистарска ознака

Марка и тип возила

Година  производње

Почетна продајна цена возила

1

D 22

BG 1615SH

Toyota Land Cruiser PPZJ 75-R

1993.

120.000,00

 

Основни услови куповине возила прикупљањем ковертираних, писаних понуда понуђача:

  • Право учешћа на јавном огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица;
  • Критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заинтересована лица;
  • Заинтересовани могу погледати наведено добро на плацу Међународног царинског терминала на Новом Београду, у Блоку 43, Ул. Преконошка бр. 12, радним данима, почев од дана 06.09. до дана 13.09.2022. године, од 8.00 до 14.00 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“;
  • Крајњи рок за давање ковертираних понуда на адресу Предузећа је 14.09.2022. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Предузећа и буду заведене у архиви Предузећа најкасније до дана 14.09.2022. године, до 12 часова;
  • Отварање ковертираних понуда ће се обавити у дирекцији Предузећа, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, јавно у присуству понуђача, дана 14.09.2022. године, са почетком у 14 часова.

Посебна напомена:

За сва ближа обавештења контакт телефони:  Сервис возила 011/712-90-46, Комисија 011/222-80-41.

                       КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА