Zahtev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

Пристанак на обраду података о личности

Овим подносилац захтева за заснивање претплатничког односа даје изричит пристанак ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, као руковаоцу подацима о личности, да податке о личности, и то: име и презиме, број телефона, е-маил адреса, место, адреса пребивалишта, ЈМБГ и регистарска ознака возила, може обрађивати у сврху подношења захтева за заснивање претплатничког односа, односно потенцијалног закључења Уговора о пружању услуга паркирања возила, као и успостављања и вођења евиденције радњи обраде од стране руковаоца.

Изјава подносиоца захтева да је обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности

Овим потврђујем да сам од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Београд (Предузећа), као руковаoца подацима о личности обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и Правилника о заштити података о личности Предузећа, путем Општег обавештења за клијенте, пословне партнере, кориснике услуга, лица која посећују интернет сајт, односно званичне интернет странице, као и електронски шалтер, кориснике услуга који користе мобилне апликације, кандидате за посао и др. (Обавештење бр.1), које је доступно на званичној интернет страници Предузећа www.parking-servis.co.rs, електронском шалтеру, као и у пословним просторијама Предузећа.

Правни основ обраде података о личности приликом подношења захтева за заснивање претплатничког односа је пристанак лица на које се подаци о личности односе, а обрада података врши се у сврху подношења захтева за заснивање претплатничког односа, односно потенцијалног закључења Уговора о пружању услуга паркирања возила, као и успостављања и вођења евиденције радњи обраде од стране руковаоца.

{{ lang.servisError }}
{{ lang.priceType }}
{{ lang.price }}
{{ price.price }}

{{ payload.msg }}

{{ payload.message }}

{{ lang.servisError }}